Varför behövs Sickla Idrottspark?

…för allmänhetens rätt till publika, sociala mötesplatser för hälsa och fritid
Det finns tre publika ytor i Sickla idag - Markusplatsen med Dieselverkstaden, Sickla Strandpark med Sickla strandbad och Sicklavallen, alltså den mark som kommunen nu vill sälja. Alla tre är populära och drar mycket folk. Tyvärr är de redan idag under hårt tryck.

När befolkningen fördubblas behöver publika ytor öka, inte minska. Att kunna ha en meningsfull fritid är en del av livskvaliteten i Sickla och behöver vara det även i framtiden.

Sickla Idrottspark är en publik mötesplats som bjuder in till aktiviteter för alla åldrar. Parken har alla möjligheter att bli en magnet, där den generösa ytan klarar av att välkomna både boende och besökare som kombinerar turen till Sickla köpkvarter med ett besök i parken.
Barn som leker på gräsmatta
…för skolelevers behov av utomhusytor
Skolor behöver ytor för sina idrottslektioner och inbjudande ytor lockar till aktivitet på raster och efter skolan.

Sydvästra plania omges av två stora grundskolor - Sickla skola med drygt 450 elever (F- åk 6) och Jensen skola med plats för 750 elever (F- åk 6 (9 från 2023). I området finns också tre gymnasieskolor - YBC, Sjölin och Designgymnasiet med totalt ca 1400 elever. Alla behöver de plats att vara på.

Att lägga fritidsanläggningar där barn är på dagarna, nära där de bor, gör att nyttan av investeringen maximeras.

Att säkra en bra och funktionell miljö både för boende, fritidsanläggningar och skolor för att undvika kända konfliktrisker.
Sicklavallen är redan idag så mycket mer än bara organiserad idrott. Så här ser det ut en vanlig torsdag vid lunchtid. Mellanstadieelever från Sickla skola som har lunchrast och gymnasieelever som har idrott. Ca 120 barn och ungdomar som trängs för att kunna röra på sig. Som tur är har lågstadiet precis gått in på lektioner.
…för en central, attraktiv, trygg och modern stadsmiljö i Nacka Stad
I moderna städer är gemensamma ytor, där människor rör sig och möts självklara. Väl utformade utgör de attraktiva och trygga miljöer som gör att städer går från ställen man sover på eller passerar snabbt till ställen där man vill vara. Som gör att man klarar sig utan bil och dit barnen kan gå själva.

Men har ni tänkt på att stadsintegrerade idrottsplatser också bidrar till trygghet? De skapar liv och rörelse genom att folk rör sig i sitt närområde - barn såväl som närvarande vuxna - och de inspirerar förbipasserande genom att utstråla aktivitet och glädje. Det tycker vi låter bättre än ett slutet bostadskvarter.
Grupp av människor som tränar på ett utegym
…för barn och ungas rätt till fritidsaktiviteter nära hemmet
För många barn är närheten till idrottsanläggningar det som avgör om man kan vara med eller inte. Ju längre avstånd, desto större barriärer. De som inte är supertaggade slutar. De som är supertaggade men inte har förmånen att ha föräldrar som kan skjutsa slutar också.

Sickla idrottspark behövs för att den ligger där folk bor.

Och på centrala Sicklaön är alternativen få. Det har Nacka kommun själva konstaterat många gånger - berg, hav och annat som gör Nacka till Nacka gör det också svårt att hitta platser för fotbollsplaner och annan idrottsyta.

Om de som växer upp i kommunens västra delar - centrala Sickla, Järla, Kvarnholmen, Henriksdal och Hästhagen - ska ha samma möjligheter till fritidsaktiviteter där de bor som andra är Sydvästra Plania i princip det enda alternativet.

Och det blir än viktigare när befolkningen ska fördubblas och staden förtätas.

Att det är viktigt för barn att ha tillgång till fritidsaktiviteter nära där de bor är inte bara väl belagt i forskning utan också väl känt i Nackas kommunhus. Den så kallade närhetsprincipen innebär att ju yngre barnen är, desto kortare väg bör de ha till sin fritidsaktivitet

I Nacka har närhetsprincipen konkretiserats i 10 upptagningsområden. Men i juni 2019 blev Sicklaöns fyra (4) områden (Henriksdal/Kvarnholmen, Centrala Sickla, Nacka Centrum och Skuru/Ektorp) plötsligt ett (1). Det betyder att en idrottsplats i Skuru räknas som ett tillskott för barnen i Kvarnholmen. Det är inte vad vi kallar i närheten - och inte vad Nacka har kallat närhet heller, förut. Låt oss skapa fler idrotts- och rekreationsytor där folk bor, inte färre!
…för möjlighet att spela fotboll där man bor
Befolkningen i Nacka har ökat kontinuerligt i decennier - samtidigt som antalet fotbollsplaner har minskat. En sammanställning 2019 visade att Nacka låg på plats 285 av 290 kommuner när det gäller tillgång till fotbollsplaner (11-spelarplaner).

Det dystra läget gäller inte minst i centrala Nacka. Trängseln där gör att lag från t ex Sickla idag tränar och spelar matcher på Nacka IP, Älta IP, Stavsborg IP, Skuru IP och Saltsjöbaden IP.

Därmed ökar trängseln över hela Nacka, och sena träningstider, långa resor och små träningsytor är idag vardag för Nackas idrottsföreningar.

Sickla IF är en kvartersklubb med breddverksamhet som vuxit från 100 till 1000 medlemmar på 10 år. Det är nu Nackas näst största fotbollsförening. Hemmaplan? En 7-spelarplan.

Att bygga en stor fotbollsplan som en del av Sickla idrottspark har fördelar för långt fler än de som bor närmast. Det gynnar alla klubbar, eftersom alla Nackas idrottsföreningar delar på de planer som finns. Dessutom står Nackaidrotten enade: Nackaidrotten behöver räddas! Sickla Idrottspark är ett led i det.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får om Sickla idrottspark

Varför begär vi folkomröstning?

Därför att försöken att genom dialog hitta en lösning som förenar kommunens plan på bostadsbyggande med föreningslivets engagemang för öppna, publika ytor för fritidsaktiviteter strandade när kommunen gick ut med en markanvisningstävling för att sälja Sydvästra Plania.

Begäran om folkomröstning är den demokratiska väg som nu finns kvar för allmänhet och oss medborgare att fokusera på målbilden  -  att skapa Sickla Idrottspark istället för att sälja och exploatera marken.

När befolkningen ska fördubblas krävs visioner om vilken stad man vill bygga och hur man ska leva i den.

Öppna, publika ytor för rörelse, hälsa och trygghet är enligt modern forskning viktigt i byggandet av en modern stad.

Sydvästra Plania är inte vilken mark som helst. Marken är optimal för att skapa en levande, trygg stad som främjar aktivitet och rörelse genom sin placering mellan två skolor och knutpunkten Sickla köpkvarter. Marken är inte optimal för bostäder - platsen är och kommer vara bullerstörd och markförhållandena är långt ifrån goda. Bland annat krävs omfattande marksanering (till en okänd kostnad, som kommunens invånare får stå för).

Rädda Nackaidrotten är för en attraktiv och modern Nacka Stad där man inte bara bor, utan lever.

Vi anser att Nacka-borna ska få behålla denna värdefulla, centralt belägna yta i sin ägo och att den istället för att säljas ska användas för att skapa maximalt värde för Nackabor i alla åldrar - för umgänge, hälsa och fritid.

Kommunen har gjort ett fint jobb med att säkra bostäderna för finansiering av t-banan och har även stora överskott - varför ska vår gemensamma publika yta offras?

Påverkar skapandet av Sickla Idrottspark t-banan och avtalet?

Nej. Skapandet av Sickla Idrottspark påverkar INTE det så kallade tunnelbaneavtalet, som är ett avtal mellan kommunen och staten där det framgår att kommunen ska bygga bostäder. Avtalet säger 13 500 bostäder. Kommunen har planer för betydligt mer än så — över 20 000 stycken. De cirka 160-200 bostäder som planeras istället för Sickla Idrottspark kommer alltså inte att stjälpa något tunnelbaneavtal. 

Är det inte försent?

Nej, än så länge är det inte försent! Kommunen har gått ut i en markanvisningstävling som stänger 28 Januari. Kommunen avser att meddela vem som vinner tävlingen det första kvartalet . Därefter skrivs avtal och detaljplaneringen startar 2023. Avtalen brukar vara avhängda på att man får erforderliga tillstånd - till exempel bygglov. Därför skulle, teoretiskt sett, avtalet kunna rivas upp längre fram.

Men - kommunen är inte tvungen till att följa denna tidsplan: De kan - och bör - avvakta tilldelningsbeslut och avtalsskrivning för att låta kommuninvånarna säga sitt, nu när det pågår en namninsamling för begäran om folkomröstning.

Ingenting är lagbunden, med andra ord. Politikerna kan försöka påskynda processen och på så sätt hävda att frågan inte längre är aktuell, men det får ses som ytterst tveksamt ur demokratisk synvinkel. Rimligen ser alla värdet av att medborgare engagerar sig i frågor som får effekt i generationer.

Men det behövs väl fler bostäder?

En röst för Sickla Idrottspark är inte en röst mot bostäder. Det är en röst för att behålla en central, öppen yta i en kommundel där befolkningen ska fördubblas tack vare att massor av bostäder uppförs.

I det så kallade tunnelbaneavtalet mellan kommunen och staten ingår att kommunen ska bygga bostäder - närmare bestämt 13 500 stycken. Kommunen har dock planerat för betydligt mer än så —över 20 000 stycken. De cirka 160 bostäder som planeras här kommer inte stjälpa något tunnelbaneavtal.

Markförsäljning behövs väl av ekonomiska skäl?

Kommunen räknar med att göra en vinst på 50-100 miljoner genom markförsäljning för byggande av bostäder. Det kan sättas i relation till skattesänkningarna som gjordes både 2020 och 2021 (över 65 miljoner - per år) eller den vinst på cirka 800 miljoner som Nacka kommun rapporterade i oktober 2021.

Därtill är storleken på vinsten osäker. Det största orosmolnet är kostnaderna för marksanering. Nacka kommun kommer att stå för de kostnaderna, och de riskerar att bli stora, på grund av att det tidigare fanns en kemfabrik på platsen. Som jämförelse kostar en 11-spelarplan 10-15 miljoner, och det är inte orimligt att en hel idrottspark motsvarar vad ett enda års skattesänkning motsvarar, eller mindre än 10% av överskottet 2021.

Om bostäderna finns, varför behöver man då ändå sälja marken? 
Ytan Sydvästra Plania anses ha ett existerande underskott pga tidigare rivningskostnader och andra ännu inte avskrivna kostnader. Därför anser kommunen att resultatenhet Sydvästra Planias underskott behöver vändas till ett överskott. Detta ska uppnås genom att sälja ut marken. Det är alltså inte bostadsantal det handlar om, utan markförsäljning som metod för att skapa överskott. Att offra och sälja ut allas vår gemensamt ägda yta pga detta isolerade synsätt  på finansiering och lokala resultatenheter, bör ifrågasättas och genomlysas.

Den uteblivna öppna ytan får konsekvenser för många generationer framåt, medan vinsten av markförsäljningen är slukad i nästa budget.

Kommunen bygger väl nya fotbollsplaner, behövs verkligen mer?

Ja. Först och främst är Sickla Idrottspark mycket mer än en fotbollsplan - det är en sammanhållen, publik yta för spontan och organiserad fritid med utegym, löparbanor, boule, café, skate, lek, klubbhus/fritidsgård, parkour och klättring, utöver en 11-spelarfotbollsplan. Frågan om Sickla Idrottspark ska därför inte förminskas till att bli en fråga om fotbollsplaner.

Med det sagt: I kommunens planer finns två sju-spelarplaner på Sydvästra Plania och skolområdet - med en idrottshall emellan (en där förskolan Växthuset ligger idag, och en inom Sydvästra Plania). Två sjuspelarplaner är bättre än en sjuspelarplan (som var politikernas initiala förslag), men är mindre än en 11-spelarplan och ett mycket ineffektivt sätt att använda ytan på.

Kommunen planerar också två 11-spelarplaner i Källtorp, mellan Sickla och Älta. Det är ett välkommet tillskott i Nacka, en kommun som ligger på plats 284 av 290 kommuner när det gäller antalet invånare per 11-spelarplan. Plats 284, redan innan den kraftiga befolkningsökningen.

Satsningen på planer vid Källtorp löser inte heller skolornas behov av fritidsytor, och den löser inte yngre barns behov av att kunna idrotta i sitt närområde. Det är också en mycket riskabel satsning eftersom mycket behöver falla på plats för att bygget ska gå av. Det pågår flera utredningar av markförutsättningar, miljö- och djurliv och trafiksituation som avgör om det är möjligt att söka bygglov och strandskyddsdispens. Det är utanför Nacka kommuns kontroll om fotbollsplanerna ska kunna byggas eller ej. Under denna osäkerhet är det inte rimligt att gå vidare med försäljningen av Sydvästra Plania, den sista centrala kommunala ytan som kan skapa yta och rörelse i Nacka stad.

Jag bor inte i närheten, varför är det viktigt för mig?

Det finns många skäl för dig som invånare i Nacka att ställa dig bakom Sickla Idrottspark:

- Kanske ogillar du att kommunen finansierar sin utbyggnad  med att sälja av gemensamma egendomar? 

- Kanske har du hört om Danderyd där utförsäljning av mark ledde till skattehöjning av kommunalskatten med 1.40 sek på en gång?

- Kanske attraheras du mer av en social, öppen aktivitetsyta än ett slutet bostadskvarter när du och din familj besöker Sickla Köpkvarter?

- Kanske tycker du det är frustrerande att fotbollsplanerna där du bor ofta är fulla av Sickla-spelare, när de som bor på västra Sicklaön tvingas åka till Saltsjöbaden, Fisksätra, Älta och Skuru för att spela fotboll?

- Kanske oroar du dig för den växande ohälsan bland barn och unga, där bristande fysisk aktivitet är en viktig bidragande orsak?

- Kanske är du engagerad i föreningslivet och ser möjligheterna som en idrottspark kan skapa?

- Kanske oroas du över bristen på ungdomsgårdar och trygga miljöer för ungdomar att vistas på?

- Kanske förskräcks du över miljökonsekvenserna av att fotbollsspelande barn körs kors och tvärs över kommunen? Den totala resvägen till träning för Sickla IFs lag 2019 var 8500 km - det ska sedan multipliceras med antalet bilar som rullar vid varje tillfälle - låt säga 10, om vi tänker att det är 20-25 spelare på plats och många samåker.

Varför är området inte lämpligt för bostäder?

Ja, först och främst för att ytans utformning och placering gör att den är perfekt för en idrottspark! Platt, mellan skolor, mitt där folk bor. Just på den ytan måste man inte nödvändigtvis bygga bostäder.

Men därtill är marken långt ifrån optimal för bostadsbyggande på grund av markförhållanden: förorenad, bullerutsatt, problematiska dagvattenförhållanden, risker för översvämning.

Vi låter kommunens miljöutredning från 2017 tala: Underlag - Miljöredovisning.pdf (nacka.se)

“Inom stora delar av planområdet (främst norra och östra delen av planområdet)förekommer markföroreningar ner till 4 meters djup under markytan … För att bebygga området krävs omfattande saneringsåtgärder.. “

“Västra Plania är väldigt utsatt av buller från kringliggande vägar.”

“Enligt skyfallsanalys för Västra Sicklaön ligger planområdet inom ett område som vid ett 100års regn med dagens höjdsättning riskerar av få stora översvämningsdjup”

Hur kan jag skriva på? Var lämnar jag in min lista?

Hur skriver jag under? 
1) Du hittar listor för nedladdning och utskrift här! Skriv ut - Skriv under - Lämna in/skicka in.  
2) Det finns ibland fysiska platser där du kan skriva på. Du finner uppdaterad info om aktuella platser här: https://sicklaidrottspark.se/aktuellt/#skriv-under-pa-plats

Hur och var lämnar jag min lista?
Du kan lämna in  din lista på följande sätt: 
- Lägg listan i Sickla IF.s brevlåda på Gillevägen (vit brevlåda precis vid infarten till Sickla Skolas personalparkering) 
- Skicka in din lista eller dina listor till: Rädda Nackaidrotten c/o Sickla IF, Gillevägen 5, 131 33 Nacka
- Behöver du hjälp ?  Kontakta oss på info@sicklaidrottspark.se så löser vi det!

Kom ihåg - alla fält behöver vara ifyllda för att underskriften ska vara giltig.

Är Rädda Nackaidrotten ett politiskt initiativ?

Nej. Rädda Nackaidrotten är en opolitiskt sammanslutning av barn och vuxna som på olika sätt brinner för att barn och unga ska kunna ha en aktiv fritid där de bor.

Nacka ska växa till 158 855 invånare till år 2040. Idag är vi drygt 106 000 invånare. Redan nu vittnar Nackas idrottsföreningar om att de inte har hallar och planer för att ta hand om de barn och ungdomar som vill idrotta. Läget är akut för allt från fotbollen, tennisen, handbollen, basketen, gymnastiken, hockeyn till innebandyn. Ungdomarna slutar idrotta för att det är för långt att ta sig till träning, för att träningstiderna är för dåliga och för att träningarna lider av att för många barn kläms in på samma plan/hall.

Ska Nacka växa så behövs en omfattande utökning av ytor för rörelse och hälsa såsom parker, anläggningar och hallar. För alla - föreningar, allmänhet och skolor. Syftet med Rädda Nackaidrotten är att skapa opinion för att bygga ut antalet ytor och anläggningar för idrott och hälsa så att alla Nackabor får tillgång till ett föreningsliv i sitt närområde.

Rädda Nackaidrotten jobbar tillsammans med alla som kan och vill kroka arm för ett Nacka med plats för spontan och organiserad idrott och rörelse!

Rädda Nackaidrotten är alltså inte begränsad till frågan om Sydvästra Plania, till fotboll, boule, klättring eller någon av de andra aktiviteter som ryms i Sickla idrottspark. Det är en sammanslutning som jobbar för att en av Sveriges rikaste kommuner erbjuder rimliga villkor för barn och ungas idrottande.

Handlar detta bara om fotboll?

Nej. Det handlar om att bygga en stad som är attraktiv för generationer framåt. När Nacka växer från 106 000 till 158 855 invånare till år 2040 räcker det inte att planera var folk ska bo - det krävs också planer för var de ska kunna vara .

Just stora, öppna ytor är en brist i Nacka kommun, med dess kuperade terräng med berg och vatten. Då gäller det att vårda de ytor man har ömt - inte sälja dem för en kortsiktig vinst.

En plan mark placerad centralt mellan två stora skolor, med massor med barn och unga boende inom gångavstånd är för dyrbar för att sälja. Den ska finnas kvar i kommunens ägo och skänka glädje i generationer.

Men visst - fotboll är också viktigt. Om det pratas mycket fotboll är det kanske en återspegling av att fotboll trots allt är den i särklass största sporten i Nacka - ungefär hälften av allt organiserad idrottande utgörs av fotboll. Med andra ord: många barn och unga vill spela fotboll idag och i framtiden - och då är det ovärdigt av vuxenvärlden att motarbeta det.

Det är inte heller något nytt med en fotbollsplan på platsen: det fanns en 11-spelarplan fram till 2012. Planen revs tillfälligt när Sicklahallen skulle byggas, och löftena om att återbygga den har brutits gång på gång. Det gör att Sickla IF, som numera är Sveriges tjugonde största klubb har en sjuspelarplan som hemmaplan och snart inte kan ta emot fler barn.

Är det rimligt att klara 8000 underskrifter?

Ja! 
Om en person ska samla in 8000 blir det svårt.
Om två ska samla in 4000 är det också knepigt.
Likaså om fyra ska samla in 2000, åtta 1000, eller sexton 500 var.

Men om 1000 samlar in åtta underskrifter var?

Så många och fler därtill var det som samlades en kulen höstdag i september 2019 i en manifestation för att rädda nackaidrotten. Föreningslivet i Nacka samlar många tusentals medlemmar. Bara Sickla IF har närmare 1000 medlemmar.

8000 är ingenting för Nackas föreningsliv. Tillsammans möjliggör vi en trevligare Nacka Stad!

Hur gammal behöver jag vara för att skriva under?

Enligt lagen behöver man vara 18 år fyllda och folkbokförd (permanent boende) i Nacka. MEN KOM IHÅG - DU ÄR VIKTIG! Hjälp till och samla in underskrifter från vänner som är 18 år och andra vuxna. Då gör du en viktig insats för Sicklas framtid OCH kanske har du hunnit fylla 18 till september 2022? Målet är att folkomröstningen hålls då, i samband med allmänna val. 

Hur hanterar namninsamlingen mina personuppgifter (GDPR)?

Rädda Nackaidrotten följer de regler kring namninsamlingar som finns i Kommunallagen och som avser namninsamlingar vars syfte är att skapa en folkomröstning om ärenden inom kommunen. Vid sådana namninsamlingar krävs 10 % av de röstberättigade inom kommunen samt att namninsamlingen innehåller personuppgifter som t ex namnteckning, namnförtydligande samt personnummer. Sedan 2018 gäller ett EU-direktiv i Sverige som kallas GDPR och som handlar om hur stater inom EU ska hantera och behandla personuppgifter.

Denna namninsamling inhämtar därför samtycke kring behandling av dina personuppgifter och att de används i enlighet med namninsamlingens syfte och ändamål. Detta samtycke sker via ditt deltagande och du informeras även om detta på namnlistan. Välkommen att kontakta info@sicklaidrottspark.se om du har fler frågor!

Följ Rädda Nackaidrotten på Facebook
info@sicklaidrottspark.se
Sidan skapad av Kristoffer Pettersson
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram